Přečtěte si prosím toto právní upozornění před použitím této stránky ("web").
Materiály, informace a aplikace obsažené v této stránce jsou poskytován firmou Walter-nástroje - Pavel Dušánek ("Walter-nástroje"), jako službu pro své zákazníky a zájemce, a mohou být použity pouze pro informační účely. Použitím webu jste se rozhodli přijmout následující podmínky. Je zakázáno používat stránky, pokud nechcete přijmout tyto podmínky.

Informace týkající se ochrany a autorských práv
Obsah tohoto webu je chráněn autorskými právy. Autorská práva k obsahu tohhoto webu patří firmě Walter. Všechny texty, obrázky, katalogy, diagramy, zvuk, video a animace obrázků, stejně jako všechny programy (aplikace) jsou předmětem autorských práv a dalších zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Tyto nelzekopírovat, měnit nebo používat na jiných místech.

Neoprávněné použití, změny nebo distribuce jakékoliv části obsahu stránek může být porušením autorských práv, ochranných známek a jiných práv, a může být stíháno podle civilního a trestního práva. 

Informace o ochranných známkách
Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga a loga uvedená na webových stránkách jsou majetkem firmy Walter a nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu společnosti Walter. 

Omezení odpovědnosti
Informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez záruky a vyloučením odpovědnosti za jakékoliv škody. Firma Walter-nástroje a její zaměstnanci nemohou přijmout žádnou odpovědnost vůči uživateli nebo třetím stranám za přímé nebo nepřímé náklady, ztráty nebo poškození plynoucí z použití nebo nemožnosti použití těchto stránek nebo jakékoli jiné webové stránky připojené pomocí hypertextového odkazu, včetně poškození v důsledku ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty programů nebo jiných dat, i když byla firma Walter-nástroje informována o možnosti těchto nákladů nebo ztráty.

Zejména firma Walter-nástroje nepřebírá žádnou zodpovědnost za správnost a úplnost informací, textu, grafiky, odkazů, programů (aplikací) nebo jiných prvků, které stránky mohou obsahovat. Informace obsažené na těchto stránkách mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

Zobrazené produkty nemusí vždy přesně odpovídat produktům dostupným v jednotlivých zemích, některé produkty jsou specifické pro konkrétní zemi. Jakákoli prohlášení o právních, zákonných a daňových předpisů se vztahují výlučně k České Republice.

Data přenášená uživateli
Všechny materiály, informace a programy nebo jiná sdělení, které jste odeslali nebo převést na místě ("přenesená data") budou považovány za důvěrné, nevýhradní, bez licence, neodvolatelné a bez ochrany.

Ostatní
Firma Walter-nástroje si vyhrazuje právo změnit právní doložku kdykoli prostřednictvím aktualizace. Firma Walter-nástroje si rovněž vyhrazuje právo dle svého uvážení měnit, omezit nebo zrušit dostupnost webových stránek kdykoliv bez předchozího oznámení.


Verze 1, V Dobrušce dne: 10.8.2012