VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí všech smluv, jejich předmětem je dodávka zboží (dále jen „smlouvy“), uzavřených mezi společností Pavel Dušánek, se sídlem Dobruška, Opočenská 76, PSČ: 518 01, IČ: 87349973 (dále jen „prodávající“) a jejím smluvním partnerem (dále jen “kupující“), a jsou rozhodující pro všechny dodávky prodávajícího, nebude-li prodávajícím a kupujícím v písemné formě sjednáno jinak

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Veškeré změny a dodatky těchto podmínek vyžadují ke své účinnosti písemnou formu.

1.3. Ustanovení odchylná od podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními podmínek.

2. Nabídky a objednávky

2.1. Nabídky prodávajícího jsou orientační a nezávazné, ledaže z obsahu nabídky vyplývá něco jiného.

2.2. Kupující musí svůj návrh na uzavření smlouvy (objednávku) vystavit v písemné formě. Prodávající se zavazuje písemnou objednávku kupujícího ihned písemně potvrdit a zaslat kupujícímu. Potvrzením objednávky prodávajícím je smlouva na dodávku objednaného zboží uzavřena. Jakákoliv změna, obsažená v potvrzení objednávky prodávajícího oproti objednávce kupujícího, se považuje za nový návrh na uzavření smlouvy. Nepotvrdí-li kupující tento nový návrh ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy ho obdržel, ani v této lhůtě nevznese vůči němu písemný nesouhlas, má se za to, že kupující s navrhovanou změnou souhlasí. Smlouva je tak uzavřena buď potvrzením nového návrhu, nebo marným uplynutím lhůty stanovené pro jeho odmítnutí.

2.3. Objednávku a potvrzení objednávky lze poslat obyčejnou poštou, faxem, e-mailem nebo jiným prostředkem elektronické komunikace, pokud si kupující v objednávce nevyhradí jiný způsob doručení listiny.

2.4. Kupující je oprávněn objednávku jednostranně zcela nebo částečně zrušit, popř. změnit jen do doby, než bude objednávka potvrzená prodávajícím doručena kupujícímu. Po doručení potvrzení lze objednávku zrušit nebo změnit jen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Dodání zboží

3.1. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu: a. standardní nářadí ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy; b. nářadí a nástroje, vyrobené dle požadavků kupujícího (dále jen „speciální nářadí“) ve lhůtách uvedených na potvrzení objednávky kupujícího u příslušné položky objednávaného zboží.

3.2. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávku zboží.

3.3. Je-li předmětem objednávky speciální nářadí, vyhrazuje si prodávající právo dodat kupujícímu speciální nářadí v množství menším nebo větším než uváděla původní objednávka, přičemž odchylka mezi množstvím speciálního nářadí uvedeného v objednávce a množstvím speciálního nářadí skutečně dodaného kupujícímu může činit nejvýše 10 % množství uvedeného v objednávce. Kupující je povinen takovouto dodávku přijmout a zaplatit za ni kupní cenu odpovídající množství dodaného zboží.

3.4. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Spolu se zbožím bude kupujícímu doručen dodací list se soupisem zboží, které je předmětem dodávky.

3.5. Zboží bude při přepravě chráněno vhodným obalem odolným vlivům počasí a přepravě.

3.6. V případě, že prodávající bude v důsledku svého zavinění v prodlení s dodávkou zboží delším jak 10 dnů oproti sjednanému termínu dodání, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH) nedodaného zboží za každý i započatý den, o který bude dodávka zpožděna, nejvýše však do výše 5 % kupní ceny (bez DPH) nedodaného zboží.

3.7. V případě, že kupující neodebere standardní nářadí ve stanoveném množství nebo termínu, popřípadě vrátí dodané neporušené a nepoužité standardní nářadí ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení nebo po dohodě s prodávajícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu storno-poplatek až ve výši 15 % kupní ceny objednaného, avšak neodebraného, případně vráceného zboží za každou dodávku vráceného nebo vyměněného zboží. Tato povinnost však neplatí pro zboží, které bylo vyřazeno ze standardního výrobního programu. V takovém případě je kupující povinen toto zboží odebrat. Poruší-li tuto povinnost, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny objednaného, avšak neodebraného zboží. Toto ustanovení neplatí pro zboží vrácené z důvodu uplatnění záruky. Zboží musí být vráceno do skladu v Dobrušce v nepoužitém a nepoškozeném stavu s uvedením čísla zakázky a data jeho dodání.

3.8. V případě, že kupující neodebere speciální nářadí ve stanoveném množství nebo termínu, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % kupní ceny objednaného, avšak neodebraného zboží.

4. Cena

4.1. Kupní cena zboží je uvedena v ceníku prodávajícího nebo v nabídce zpracované prodávajícím.

4.2. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude účtována v souladu s právními předpisy, platnými v den vystavení daňového dokladu.

4.3. V případě objednávky nad minimální množství jsou, pro standardní položky, v ceně zboží zahrnuty náklady na dopravu a balení zboží.

4.4. Minimální výše objednávky: Minimální výše objednávky: 1.500,- CZK. Za objednávky v nižší hodnotě, než je uvedená minimální výše objednávky, je účtován manipulační poplatek ve výši 500,- CZK a dále je účtováno poštovné ve výši 150,- CZK.

4.5. Dodávka zboží na dobírku: poplatek za dobírku 150,- CZK. 

4.6. Vstoupí-li u prodávajícího v období mezi potvrzením objednávky a dodáním zboží v platnost nový ceník, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit kupujícímu novou kupní cenu objednaného zboží. Pokud kupující ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne prokazatelného doručení tohoto písemného oznámení nevznese vůči němu písemný nesouhlas, má se za to, že kupující s navrhovanou změnou kupní ceny souhlasí. Odmítne-li kupující zvýšenou kupní cenu zaplatit, je prodávající oprávněn od dodávky objednaného zboží odstoupit.

5. Platební podmínky

5.1. Kupní cena dodaného zboží je splatná ve lhůtě uvedené v daňovém dokladu.

5.2. Prodávající je oprávněn daňový doklad vystavit nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad bude odeslán obyčejnou poštou, případně emailem na adresu kupujícího uvedenou v objednávce ve lhůtě 3 pracovních dnů po jeho vystavení.

5.3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů. Kupující je oprávněn vrátit daňový doklad, pokud tento nesplňuje náležitosti stanovené výše uvedeným zákonem nebo obsahuje zjevné nesprávnosti. Společně s vráceným daňovým dokladem je kupující povinen písemně uvést důvod tohoto vrácení. 

5.4. Kupující se zavazuje hradit daňové doklady prodávajícího v termínu splatnosti. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží se považuje za splněnou v okamžiku, kdy bude částka uvedená v daňovém dokladu v plné výši připsána na účet prodávajícího.

5.5. Platby došlé od kupujícího se započtou nejprve na úroky, potom na jistinu.

5.6. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dodaného zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Právo prodávajícího na náhradu škody není sjednáním smluvní pokuty dotčeno, přičemž kupující je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů a poplatků souvisejících s vymáháním své pohledávky, zejména nákladů souvisejících s poskytování právních služeb.

6. Výhrada vlastnického práva

6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny.

6.2. Do úplného zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn zboží zcizit, zastavit, pronajmout, zapůjčit, ani jinak právně či fakticky zatížit.

6.3. Zničení, ztráta nebo odcizení zboží po jeho dodání kupujícímu nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

6.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

7. Odpovědnost za vady

7.1. Prodávající zaručuje, že zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel nejméně po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

7.2. Záruka se nevztahuje na vady, způsobené neodborným uvedením do provozu, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží, způsobené vnější událostí nebo nepříznivými povětrnostními vlivy, kterým je zboží vystaveno.

7.3. Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží nebo zařízení v průběhu záruční lhůty, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky.

7.4. Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího nebo podle prodávajícím přiloženého návodu k použití.

7.5. Veškeré vady na zboží musí kupující bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. Oznámení o vadách musí obsahovat popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, a označení zboží, na kterém se vada vyskytla.

7.6. Prodávající je povinen vady, na které se záruka vztahuje, odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace na své náklady všemi nezbytnými prostředky. V těchto případech se záruční lhůta prodlužuje o dobu opravy

7.7. V případě, že v rámci posuzování reklamace vyjde najevo, že reklamace je bezdůvodná a reklamované zboží zjevně netrpí vadami, za něž by prodávající odpovídal, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu nákladů, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu prodávajícího uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.

7.8. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávajícího je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci.

7.9. Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, související přímo nebo nepřímo s dodávkou zboží je přísně omezena na závazky uvedené shora. Mimo závazky těmito podmínkami převzaté, prodávající kupujícímu neodpovídá. Zejména prodávající neodpovídá za jakékoli nepřímé, dodatečné nebo následné škody, či ušlý zisk, které mohou kupujícímu vzniknout například zhoršením použitelnosti zboží, odstavením zboží z provozu, zvýšením provozních nákladů provozu kupujícího, zvýšením finančních nákladů, v důsledku nároků obchodních partnerů kupujícího nebo zdražením předpokládaných vstupů či výrobků.

7.10. Odpovědnost prodávajícího za vady, náhradu škody nebo ušlého zisku, ke kterým by došlo v souvislosti s použitím a instalací zboží v provozu, pro který nejsou určeny, je zcela vyloučena

8. Vyšší moc

8.1. Prodávající je povinen dodržet termín dodání zboží s výjimkou působení vyšší moci. Za působení vyšší moci se pokládají takové události jako například přírodní katastrofa, politická nestabilita, teroristická činnost, válka či jiný zásah, resp. jiná objektivní událost, která mění obvyklé a v době uzavření smlouvy existující podmínky a která má bezprostřední dopad na možnost plnění závazků prodávajícího. Je-li důvodem zpoždění nebo nemožnosti splnit převzatý závazek působením vyšší moci, nevzniká kupujícími právo na náhradu škody.

8.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího o působení vyšší moci, a to doporučeným dopisem ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího vzniku. V případě že tak neučiní, ztrácí právo odvolávat se na působení vyšší moci.

8.3. Termín dodání zboží se v případě působení vyšší moci prodlužuje o dobu jejího trvání. Prodívající má však povinnost podniknout veškeré kroky k tomu, aby toto zpoždění zkrátil.

9. Obchodní tajemství

9.1. Veškerá vyobrazení, výkresy, technické údaje i data jakéhokoliv druhu, která jsou obsažena v dokumentech prodávajícího, zůstávají jeho výlučným majetkem. Prodávající si k nim vyhrazuje autorská práva.

9.2. Kupující je povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby k jakýmkoliv dokumentům prodávajícího, jeho obchodním údajům či jakýmkoliv výrobním a obchodním informacím, které tvoří obchodní tajemství prodávajícího, neměly přístup třetí osoby. Kupující není rovněž oprávněn obchodní tajemství prodávajícího použít pro sebe či ve prospěch třetích osob, a za škodu takto způsobenou odpovídá bez omezení.

9.3. V případě, že kupující nevystaví objednávku, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat vrácení všech dokumentů, které kupujícímu byly poskytnuty za účelem uzavření smlouvy. Kupující je povinen na základě této výzvy požadované dokumenty bez zbytečných průtahů prodávajícímu vrátit.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva, tyto podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které z nich vyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

10.2. Pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení podmínek shledán důvod neplatnosti, podmínky jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Toto ustanovení bude doplněno či nahrazeno novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu těchto podmínek bylo dosaženo.

10.3. Doručením jakékoliv listiny se rozumí osobní předání této listiny druhé smluvní straně proti podpisu na kopii listiny s uvedením data převzetí (popř. není-li datum uvedeno, dnem uvedeným jako datum napsání této listiny) nebo doručením listiny formou doporučené zásilky prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu určenou pro doručování. V případě nepřevzetí doporučené zásilky z jakéhokoliv důvodu mají smluvní strany za to, že následky jejího doručení nastávají dnem uložení této listiny u držitele poštovní licence, i když se adresát o uložení listiny nedozvěděl.

10.4. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy a v souvislosti s ní se zavazují smluvní strany řešit společným jednáním. Nepovede-li toto jednání k urovnání sporu, je pro jeho projednání místně příslušný ve smyslu ust. § 89a občanského soudního řádu okresní nebo krajský soud podle sídla prodávajícího.